Thật

Sanh

Tử

Phát

Ḷng

Bồ

Đề

Dùng

Tín

Nguyện

Sâu

Tŕ

Danh

Hiệu

Phật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các Bài Mới Đăng

Thông cáo thỉnh kinh sách (Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Khoa Chú , Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Chú Giải Giảng Nghĩa ) tại Việt Nam

Cập nhật: Ngày 02 tháng 06 năm 2023