Ấn Quang Văn Sao Tam Biên Bổ

(phần bổ sung của Ấn Quang Văn Sao Tam Biên)

印光法師文鈔三編補

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Ḥa

Giảo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Chúc Bảo

 

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Download toàn bộ tác phẩm

 

[Thế Chí Bảo Điện]