Lược giảng kinh Chiêm Sát

Thiện Ác Nghiệp Báo

占察善惡業報經

隋天竺沙門菩提登譯

夢參老和尚講

(giảng lần thứ ba tại Đài Bắc, năm 2009)

Hán dịch: Thiên Trúc sa-môn Bồ Đề Đăng dịch vào đời Tùy

Chủ giảng: Lăo ḥa thượng Mộng Tham

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Ḥa

Giảo chánh: Đức Phong và Huệ Trang

(dịch theo bản đăng tải trên trang nhà Hoằng Thiện Phật giáo - https://www.liaotuo.com)

 

 

* Phần 1

* Phần 2

* Phần 3

* Phần 4

* Phần 5

* Phần 6

* Download toàn bộ bài giảng dưới dạng doc

 

[Thế Chí Bảo Điện]