Đại Phương Đẳng Đại Tập

Hiền Hộ Kinh giảng k

大方等大集賢護經講記

慈法法師主講

Chủ giảng: Php sư Từ Php

Địa điểm: Hằng Dương Am ni K Tc, tỉnh Vn Nam

Thời gian: Từ ngy 08 thng Tm đến 04 thng Chn năm 2006

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Ha

Giảo duyệt: Đức Phong v Huệ Trang

 

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

Phần 7

Phần 8

Phần 9

 

 

 

[Thế Ch Bảo Điện]