A Di Đà Phật Thánh Điển

阿彌陀佛聖典

Thích Ấn Quang đại sư giám định

Cư sĩ Phạm Cổ Nông giảo khám

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Ḥa

(theo bản in của Cao Hùng Tịnh Tông Học Hội năm 2011)

Giảo duyệt: Đức Phong và Huệ Trang

* Phần 1

* Phần 2

* Phần 3

* Phần 4

* Phần 5

* Download toàn bộ tác phẩm

[Thế Chí Bảo Điện]