Đại Thừa Quảng Ngũ Uẩn Luận

 Thích Yếu

大乘廣五蘊論釋要

Thích Tịnh Chiếu biên soạn

11 tháng Tám năm 2015

釋淨照編寫

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Ḥa

Giảo chánh: Đức Phong

 

* Phần 1

* Phần 2 

* Phần 3 

* Phần 4 

[Thế Chí Bảo Điện]