Nhân Vương Hộ Quốc Kinh Giảng Nghĩa

Viên Anh Đại Sư biên soạn

仁王護國經講義

圓瑛大師著

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Ḥa 

Giảo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Diệu Âm Trịnh Lộc

Phần 1

Phần 2

Phần 3new

Phần 4new

Download toàn bộ dưới dạng wordnew

[Thế Chí Bảo Điện]