Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng

Thập Lun Kinh Giảng K

大乘大集地藏十輪經講記

Mộng Tham lo ha thượng chủ giảng

梦参老和尚主講

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Ha

Giảo chnh: Đức Phong v Huệ Trang

 

Download quyển 1 dưới dạng Microsoft Word Doc

Download quyển 2 dưới dạng Microsoft Word Doc

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

Phần 7

Phần 8

Phần 9

Phần 10

Phần 11

Phần 12

Phần 13

Phần 14

Phần 15

 

[Thế Ch Bảo Điện]