Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá

Chú Giải Giảng Nghĩa

無量壽經優婆提舍註解講義

Ấn Độ Thế Thân Bồ Tát tạo luận

印度世親菩薩造論

Nguyên Ngụy Thiên Trúc Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chi dịch luận

元魏天竺三藏菩提流支譯論

Nguyên Ngụy Huyền Trung Tự sa-môn Đàm Loan chú giải

元魏玄中寺

Dân Quốc Tịnh Luật Tự sa-môn Tánh Phạm giảng nghĩa

民國淨律寺門性梵講義

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Ḥa

(theo bản in của Tam Huệ Học Xứ, ngày 1 tháng 1 năm 1999)

Giảo chánh: Đức Phong và Huệ Trang

 

* Download toàn bộ tác phẩm

* Phần 1

* Phần 2 

* Phần 3 

* Phần 4 

* Phần 5 

* Phần 6 

* Phần 7 

* Phần 8 

* Phần 9 

[Thế Chí Bảo Điện]