KINH PHẬT THUYẾT A DI ÐÀ

Hán Văn: Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập

Giảng Giải: Vạn Phật Thánh Thành Tuyên Hóa Thượng Nhân

 

bullet

Thích danh

bullet

Hiển thể

bullet

Minh tông

bullet

Luận dụng

bullet

Phán giáo

bullet

Dịch giả

bullet

Biệt giải văn nghĩa