Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao

(Tăng Quảng Chánh Biên)

印光法師文鈔

(增廣正編)

Bửu Quang Tự đệ tử Như Ḥa chuyển ngữ

Giảo duyệt: Minh Lập, Minh Tiến, Huệ Trang và Vạn Từ

Download quyển 1

Download quyển 2

Download quyển 3

Download quyển 4

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

Phần 7

Phần 8

Phần 9

Phần 10

Phần 11

Phần 12

Phần 13

Phần 14

Phần 15

Phần 16

Phần 17

 

[Quán Âm Bảo Điện]