Chú Giải Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh B́nh Đẳng Giác

(dịch theo bản in lần thứ nhất của Hoa Tạng Phật Giáo Đồ Thư Quán, Đài Bắc, tháng 2, năm Dân Quốc 81 (1992))

Bồ tát giới đệ tử Vận Thành Hạ Liên Cư hội tập và kính chia thành chương mục

Chú giải: Kim Cang thừa tam muội da giới đệ tử Hoàng Niệm Tổ

 

Download toàn bộ tác phẩm Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ (zip file)

bullet

Đôi lời bày tỏ

bullet

Lời giới thiệu

bullet

Quyển thứ nhất:
bullet

Lời nói đầu

bullet

Khái yếu:
bullet

Giáo khởi nhân duyên

bullet

Thể tánh của kinh

bullet

Tông thú của kinh này

bullet

Phương tiện lực dụng

bullet

Các căn khí được kinh này hóa độ

bullet

Tạng giáo sở nhiếp

bullet

Bộ loại sai biệt

bullet

Dịch, hội, hiệu thích

bullet

Tổng thích kinh đề

bullet

Phần giải thích kinh nghĩa:
bullet

Tự phần:
bullet

Thông tự:
bullet

Pháp hội thánh chúng

bullet

Đức tuân Phổ Hiền

bullet

Biệt tự:
bullet

Đại giáo duyên khởi

bullet

Quyển thứ hai:

bullet

Chánh tông phần:

bullet

Pháp Tạng nhân địa

bullet

Chí tâm tinh tấn

bullet

Phát đại thệ nguyện

bullet

Ắt thành chánh giác

bullet

Tích công lũy đức

bullet

Viên măn thành tựu

bullet

Đều phát nguyện thành Phật

bullet

Quyển thứ ba:

bullet

Quốc giới nghiêm tịnh

bullet

Quang minh chiếu khắp

bullet

Thọ chúng vô lượng

bullet

Cây báu khắp cơi nước

bullet

Bồ Đề đạo tràng

bullet

Nhà, viện, lầu, quán

bullet

Công đức của ao

bullet

Siêu thế hy hữu

bullet

Thọ dụng đầy đủ

bullet

Gió đức mưa hoa

bullet

Hoa sen báu và quang minh Phật

bullet

Quyết chứng cực quả

bullet

Mười phương Phật ngợi khen

bullet

Ba bậc văng sanh

bullet

Chánh nhân văng sanh

bullet

Lễ cúng thỉnh Pháp

bullet

Khen ngợi Phật đức

bullet

Đại Sĩ thần quang

bullet

Nguyện lực hoằng thâm

bullet

Quyển thứ tư:

bullet

Bồ Tát tu tŕ

bullet

Chơn thật công đức

bullet

Thọ lạc vô cực

bullet

Khuyến dụ sách tấn

bullet

Tâm được khai minh

bullet

Trược thế ác khổ

bullet

Trùng trùng hối miễn

bullet

Như kẻ nghèo được của báu

bullet

Lễ Phật hiện quang

bullet

Ngài Từ Thị thuật lại những điều ḿnh thấy

bullet

Biên địa, nghi thành

bullet

Hoặc tận kiến Phật

bullet

Bồ Tát văng sanh

bullet

Lưu thông phần:

bullet

Chẳng phải là Tiểu Thừa

bullet

Thọ kư Bồ Đề

bullet

Riêng lưu lại kinh này

bullet

Siêng tu giữ vững

bullet

Phước huệ mới được nghe

bullet

Nghe kinh được lợi ích

bullet

Lời sau cùng

bullet

Phụ lục 1

bullet

Phụ lục 2

bullet

Lược sử ngài U Khê