CÁC BÀI MỚI ĐĂNG

Ngày 23 tháng 11 năm 2021

Nam-mô Đại Thế Chí Bồ Tát

Thế Chí Bảo Điện

·       Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Kinh giảng kư, phần 1, 2, 3, 4 – Pháp sư Từ Pháp giảng new

·       Lược giảng kinh Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo, phần 1, 2, 3, 4, 5, 6, download toàn bộ tác phẩm dưới dạng doc - lăo pháp sư Mộng Tham chủ giảngnew

·       Đại Thừa Đại Tập ĐịaTạng Thập Luân Kinh Giảng Kư, phần 13, 14, 15, download quyển 1 & 2 dưới dạng Microsoft Word doc - lăo pháp sư Mộng Tham chủ giảng

·       Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh Khoa Chú, pháp sư Thanh Liên Linh Thừa chú giải, download toàn bộ tác phẩm

·       Văng Sanh Luận Chú Giảng Nghĩa, pháp sư Thích Tánh Phạm, phần 6, 7, 8, 9, download toàn bộ tác phẩm

·       A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bổn, pháp sư Tịnh Không hội tậpnew

·       Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh Giảng Kư, phần 1, 2, 3, 4, 5 - trưởng lăo Đạo Nguyên  

·       Tịnh Độ Thập Nghi Luận Giảng Kư, Trí Giả đại sư thuyết, pháp sư Trí Viên giảng, phần 1,2, 3

·        Đại Thừa Quảng Ngũ Uẩn Luận Thích Yếu, pháp sư Tịnh Chiếu biên soạn, phần 1,2,3,4

·       Văng Sanh Luận Giảng Kư, trưởng lăo Đạo Nguyên, phần 1, 2, 3

Quán Âm Bảo Điện:

 

[Trở về trang chủ]