Đại Nhật Kinh Sớ

(Đại Tỳ L Gi Na Thnh Phật Kinh Sớ)

Đời Đường, Thin Trc Tam Tạng Thiện V y v sa-mn Nhất Hạnh dịch kinh

Sa-mn Nhất Hạnh A-x-l ghi sớ

大日經疏

(大毘盧遮那成佛經疏)

大唐天竺三藏善無畏共沙門一行譯

沙門一行阿闍梨記

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Ha

Giảo chnh: Đức Phong v Huệ Trang

Phần 1

Phần 2

Phần 3

 

[Thế Ch Bảo Điện]