Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ

Đời Đường Tam Tạng pháp sư Nghĩa Tịnh vâng chiếu dịch kinh

Dịch kinh sa-môn Huệ Chiểu soạn sớ

金光明最勝王經疏

唐三藏法師義淨奉制譯

翻經沙門慧沼撰

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Ḥa

Giảo chánh: Đức Phong và Huệ Trang

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

Phần 7

Phần 8new

Phần 9new

Phần 10new

Phần 11new

Phần 12new

Phần 13new

Phần 14new

Phần 15new

download quyển 1

download quyển 2

 

[Thế Chí Bảo Điện]