Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Luân Quán Hội Nghĩa

Đất Cổ Ngô, Ngẫu Ích Trí Húc trước thuật

妙法蓮華經綸貫會義

古吳後學蕅益智旭述

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Ḥa 

Giảo duyệt: Đức Phong và Huệ Trang

Phần 1

 

 

[Thế Chí Bảo Điện]