Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Luân Quán Hội Nghĩa

Đất Cổ Ngô, Ngẫu Ích Trí Húc trước thuật

妙法蓮華經綸貫會義

古吳後學蕅益智旭述

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Ḥa 

Giảo duyệt: Đức Phong và Huệ Trang

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

Phần 7

Phần 8

Phần 9

Phần 10

Phần 11

Phần 12

Phần 13

Phần 14

Phần 15 new

Phần 16 new

 

[Thế Chí Bảo Điện]