Phật thuyết Vô Lượng Thọ Phật Danh Hiệu Lợi Ích Đại Sự Nhân Duyên Kinh

(Vạn Tự Tục Tạng Kinh, quyển 1, kinh số 8)

Nguyên bản tiếng Hán: http://www.jingtu.org/jtjl/wlsfmhj.htm

Hán dịch: Đời Tào Ngụy, Thiên Trúc Tam Tạng Khang Tăng Khải

Chuyển ngữ: Bửu Quang tự đệ tử Như Ḥa

 

      Tôi nghe như thế này: Một thời đức Phật ở thành Vương Xá, trong núi Kỳ Xà Quật, cùng với các đại tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị, các lậu đă hết, thần thông minh đạt. Tên của các thánh giả là: Tôn giả A Nan, tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Đại Ngưu Vương, tôn giả Ma Ha Ca Diếp, tôn giả Ma Ha Già Da Ca Diếp, tôn giả Đại Châu Na, tôn giả Danh Văn Ca Diếp, tôn giả Đại Tịnh Tâm Chí v.v… đều là các vị như vậy làm thượng thủ. Lại có Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Tín Tịnh Huệ Bồ Tát, Thiện Giải Thoát Bồ Tát v.v… các đại chánh sĩ, trọn đủ vô lượng nguyện hạnh, an trụ trong pháp công đức chẳng thể nghĩ bàn, trí huệ thánh minh. Các vị Bồ Tát như thế ấy chẳng thể tính kể, tức thời đến dự pháp hội.

      Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn bảo A Nan rằng:

      - Trong đời quá khứ, vô lượng vô ương số kiếp lâu xa, có một đại tỳ-kheo, tên là Pháp Tạng, gặp gỡ vô số trăm ngàn Phật, trọn vẹn vô lượng đại nguyện, vượt xa các pháp mà hết thảy chư Phật đă hành. Ông Pháp Tạng tỳ-kheo ấy nay đă thành Chánh Giác, hiện ở cơi thanh tịnh An Lạc nơi phương Tây, hiệu là Bất Khả Tư Nghị Quang Vô Lượng Thọ Như Lai.

Do bổn nguyện lực của đức Phật ấy, do sức oai thần chẳng thể nghĩ bàn, trong khắp mười phương thế giới, Ngài dùng đại âm thanh tuyên bố danh hiệu công đức. V́ thế, hết thảy hữu t́nh trong mười phương thế giới nghe, tin danh hiệu công đức ấy, lập tức nhập địa vị Chánh Định, sanh về cơi Phật An Lạc thanh tịnh.

V́ thế, loài hữu t́nh nếu ở trong nhân gian, do túc báo nên hoặc là điếc, mù, câm, ngọng, ngu si, cuồng, ác, do nhân duyên danh hiệu, quang minh của đức Phật ấy đều được giải thoát, hoặc là trong tam đồ rất khổ, chịu khổ không gián đoạn, do nhân duyên danh hiệu, quang minh của đức Phật ấy đều được giải thoát. Nghe quang minh, danh hiệu của Ngài nếu tin nhận, hoặc xưng danh, ngay lập tức trừ diệt tội trong vô lượng vô số kiếp sanh tử.

V́ thế, này A Nan! [Ai] xưng danh hiệu đức Phật ấy một tiếng hoặc mười tiếng, cho đến trăm ngàn tiếng, th́ trong mỗi một niệm, sẽ có vô số hóa thân của Phật Vô Lượng Thọ thường hộ tŕ người ấy. Lại có hai vị Bồ Tát: một vị tên là Quán Thế Âm, một vị tên là Đại Thế Chí. Hai vị Bồ Tát ấy tự làm thượng thủ, cùng các đại Bồ Tát chúng thường đến hộ tŕ. Người ấy sau khi mạng chung, sanh trong cơi nước An Lạc thanh tịnh của Phật Vô Lượng Thọ.

V́ thế, này A Nan! Dù có lửa mạnh đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới, cũng phải vượt qua để đến nghe, tin danh hiệu đức Phật ấy, người như vậy được gọi là hoa sen trắng sanh trong lửa. Đó gọi là một đại sự nhân duyên danh hiệu lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Do bổn nguyện lực của đức Phật ấy, mười phương chư Phật đều cùng khen ngợi công đức của danh hiệu đức Phật ấy, lại c̣n khen ngợi những loài hữu t́nh niệm Phật. Bởi thế, các ông đều nên tin nhận danh hiệu Phật ấy.

Đức Thế Tôn bảo A Nan rằng:

- Sở dĩ Như Lai xuất hiện trong thế gian là để nói đại sự nhân duyên lợi ích công đức chân thật chẳng thể nghĩ bàn, quang minh, danh hiệu của đức Phật ấy. V́ thế, ta nói [pháp này] khó gặp, khó thấy, khó được, khó nghe. Nếu có chúng sanh được nghe pháp này đều nên tin thuận, tu hành đúng pháp.

Đức Thế Tôn bảo A Nan rằng:

- Ông Pháp Tạng tỳ-kheo ấy v́ độ hết thảy hữu t́nh trong mười phương thế giới, tuy khởi nguyện siêu thế, tu hành vô lượng đại hạnh, nhưng vốn đă thật sự thành Phật từ lâu, vốn có Pháp Thân thường trụ. Vô Lượng Thọ Phật do sức oai thần chẳng thể nghĩ bàn nên giáo hóa, an lập vô số hữu t́nh trong khắp cả mười phương thế giới trụ nơi đạo vô thượng chân thật. Ngài hoặc làm sát-lợi, quốc vương, Chuyển Luân vương, hoặc làm trưởng giả, cư sĩ, ḍng họ tôn quư, giàu sang, hoặc làm [vua trời] Lục Dục, Đại Phạm Vương v.v.. hoặc mang các thân địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Tu-la, thường dùng bốn oai nghi, hóa làm hết thảy [thân].

Này A Nan! Đức Vô Lượng Thọ Phật thật sự thành Phật từ lâu, Pháp Thân thường trụ đó, há phải ai khác, chính là thân Thế Tôn ta ngày nay vậy, nghĩ thương hết thảy hữu t́nh các ông, ở trong đêm dài vô minh, từ cơi An Dưỡng vô vi, thị hiện trong đời ác, thế giới ác này, nơi Ca Da, Vương Xá v.v… nói công đức nhân duyên chẳng thể nghĩ bàn của danh hiệu đức Phật kia, nói là khó gặp, khó thấy, khó được, khó nghe. V́ thế, nếu có hữu t́nh nghe được kinh này, phải nên tin nhận, như pháp tu hành.

Đức Thế Tôn bảo A Nan rằng:

- Dẫu cho hết thảy hữu t́nh, phiền năo ác nghiệp, chướng sâu, báo nặng th́ quang minh, danh hiệu, thần lực của đức Phật ấy chẳng bị chướng ngại. V́ thế, đức Phật ấy hiệu là Vô Ngại, Vô Đối, Thanh Tịnh, Trí Huệ, Hoan Hỷ v.v… Do trí huệ vô ngại nên sức oai thần cũng vô ngại. Do thần lực vô ngại nên đại từ bi cũng vô ngại. V́ thế, hết thảy hữu t́nh đời trược ác nếu là kẻ hữu ngại tiểu trí, bèn nghi Phật vô ngại trí, bất khả tư nghị trí, bất khả xưng lượng trí, Đại Thừa thắng trí, vô đẳng luân tối thắng trí, ngờ vực chẳng tin. Do v́ ngờ vực, trong nhiều vô số kiếp, đọa trong ngục Tằng Bà La, hoặc vào ngục Tần Đà La, chịu khổ vô cùng, chẳng có lúc ra. V́ thế, nếu có hữu t́nh chánh tín Phật trí sẽ tức thời nhập địa vị Chánh Định, bất thoái chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, đấy gọi là đại sự nhân duyên lợi ích của danh hiệu có công đức chẳng thể nghĩ bàn.

Đức Phật nói kinh này, ngay khi đó khắp đại địa chấn động sáu cách, trời mưa diệu hoa, trên hư không tự nhiên có đại âm thanh vi diệu tán thán Phật hiệu thanh tịnh “Bất Khả Tư Nghị Quang Vô Lượng Thọ” và đại sự lợi ích nhân duyên mà đức Phật Thế Tôn vừa nói ngày hôm nay. Lúc đức Thế Tôn nói kinh này, vô lượng hữu t́nh phát vô thượng chánh chân đạo ư, chư thiên, nhân dân đắc quả A Na Hàm; chư đại Bồ Tát dùng Tứ Hoằng Thệ trang nghiêm công đức, trong đời tương lai ắt thành Chánh Giác. Đức Phật nói kinh này xong, chư đại Bồ Tát chúng, A Nan v.v.. các chúng đại đệ tử Thanh Văn, nghe lời Phật dạy, hoan hỷ lễ Phật lui ra.

Phật thuyết Vô Lượng Thọ Phật Danh Hiệu Lợi Ích Đại Sự Nhân Duyên Kinh chung

(Bửu Quang tự đệ tử Như Ḥa dịch xong ngày 22 tháng 07 năm 2004)

 

Phiên âm

Phật thuyết Vô Lượng Thọ Phật Danh Hiệu Lợi Ích Đại Sự Nhân Duyên Kinh

(Vạn tự Tục Tạng kinh, đệ nhất sách)

Tào Ngụy Thiên Trúc Tam Tạng Khang Tăng Khải dịch

 

Ngă văn như thị: Nhất thời, Phật tại Vương Xá thành, Kỳ Xà Quật sơn trung, dữ đại tỳ-kheo chúng, thiên nhị bách ngũ thập nhân câu, chư lậu dĩ tận, thần thông minh đạt. Chư chúng thánh kỳ danh viết: Tôn giả A Nan, tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Đại Ngưu Vương, tôn giả Ma Ha Ca Diếp, tôn giả Ma Ha Già Da Ca Diếp, tôn giả Đại Châu Na, tôn giả Danh Văn Ca Diếp, tôn giả Đại Tịnh Tâm Chí đẳng, giai như tư đẳng dĩ vi thượng thủ. Hựu Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Tín Tịnh Huệ Bồ Tát, Thiện Giải Thoát Bồ Tát đẳng chư đại chánh sĩ, măn túc vô lượng nguyện hạnh, an trụ bất khả tư nghị công đức chi pháp, trí huệ thánh minh. Như thị đẳng chư Bồ Tát chúng, bất khả xưng kế, tức thời lai hội.

Nhĩ thời, Thế Tôn cáo A Nan viết:

- Năi văng quá khứ, cửu viễn vô lượng vô ương số kiếp, hữu nhất đại tỳ-kheo, danh viết Pháp Tạng, trị ngộ vô số bách thiên Phật, măn túc vô lượng đại nguyện, siêu quá chư Phật sở hành chi pháp. Bỉ Pháp Tạng tỳ-kheo, kim dĩ thành Chánh Giác, hiện tại Tây Phương thanh tịnh An Lạc sát, hiệu viết Bất Khả Tư Nghị Quang Vô Lượng Thọ Như Lai.

Kỳ Phật bổn nguyện lực cố, dĩ bất khả tư nghị oai thần lực, biến măn thập phương thế giới, dĩ đại âm thanh, tuyên bố danh hiệu công đức. Thị cố thập phương thế giới, nhất thiết hữu t́nh, văn tín kỳ danh hiệu công đức, tức thời nhập Chánh Định vị, sanh thanh tịnh An Lạc Phật quốc.

Thị cố hữu t́nh chi loại, túng linh tại nhân trung, dĩ túc báo cố, hoặc lung, manh, ám, á, ngu si, cuồng ác, dĩ kỳ Phật quang minh danh hiệu nhân duyên, giai đắc giải thoát. Hoặc tại tam đồ cần khổ chi trung, thọ khổ vô gián, dĩ kỳ Phật quang minh danh hiệu nhân duyên, giai mông giải thoát. Văn kỳ quang minh danh hiệu, nhược tín thọ, nhược xưng danh, tức thời trừ vô lượng vô số kiếp sanh tử chi tội.

Thị cố A Nan! Xưng bỉ Phật hiệu, nhược nhất thanh, nhược thập thanh, năi chí bách thiên thanh, ư niệm niệm trung, tại vô số hóa Vô Lượng Thọ Phật thường hộ kỳ nhân. Hựu hữu nhị Bồ Tát, nhất danh Quán Thế Âm, nhất danh Đại Thế Chí, thị nhị Bồ Tát tự vi thượng thủ, câu chư đại Bồ Tát chúng thường lai hộ. Kỳ nhân thọ chung chi hậu, sanh bỉ Vô Lượng Thọ thanh tịnh An Lạc quốc.

Thị cố A Nan! Thiết hữu mănh hỏa sung măn tam thiên đại thiên thế giới, tất đương quá chí, văn tín bỉ Phật danh hiệu. Thị nhân hiệu hỏa trung sanh bạch liên hoa, thị danh bất khả tư nghị danh hiệu lợi ích nhất đại sự nhân duyên. Kỳ Phật bổn nguyện lực cố, thập phương chư Phật giai câu tán dự bỉ Phật danh hiệu công đức, hựu xưng tán niệm Phật hữu t́nh chi loại. Thị cố nhữ đẳng giai đương tín thọ bỉ Phật danh hiệu.

Thế Tôn cáo A Nan viết:

- Như Lai sở dĩ hưng xuất ư thế gian, thuyết bỉ Phật bất khả tư nghị, chân thật công đức, quang minh, danh hiệu lợi ích đại sự nhân duyên. Thị cố, ngă thuyết nan trị, nan kiến, nan đắc, nan văn. Nhược hữu chúng sanh hữu văn thử pháp giả, giai ưng tín thuận, như pháp tu hành.

Thế Tôn cáo A Nan viết:

- Bỉ Pháp Tạng tỳ-kheo vị độ thập phương thế giới, nhất thiết hữu t́nh, tuy khởi siêu thế nguyện, tu vô lượng đại hạnh, thị bổn cửu viễn thật thành, bổn hữu Pháp Thân thường trụ, Vô Lượng Thọ Phật dĩ bất khả tư nghị oai thần lực cố, biến măn thập phương thế giới vị giáo hóa, an lập vô số hữu t́nh, trụ ư vô thượng chân thật chi đạo. Hoặc vi sát-lợi, quốc vương, chuyển luân vương, hoặc vi trưởng giả cư gia, tôn tánh hào quư, hoặc vi Lục Dục, Đại Phạm Vương đẳng, hoặc vi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Tu-la thân, thường dĩ tứ oai nghi, hóa tác nhất thiết.

A Nan! Bỉ cửu viễn thật thành Pháp Thân thường trụ, Vô Lượng Thọ Phật giả, khởi dị nhân da? Kim nhật Thế Tôn, ngă thân thị dă! Mẫn niệm nhữ đẳng, nhất thiết hữu t́nh, vô minh đại dạ xá cố, tùng bỉ An Dưỡng vô vi giới, thị hiện thử ác thời ác thế giới trung, Ca Da, Vương Xá đẳng, thuyết bỉ Phật danh hiệu bất khả tư nghị công đức nhân duyên, thị vị nan trị, nan kiến, nan đắc, nan văn. Thị cố nhược hữu hữu t́nh văn thử kinh giả, giai ưng tín thọ, như pháp tu hành.

Thế Tôn cáo A Nan viết:

- Túng linh nhất thiết hữu t́nh, phiền năo ác nghiệp, thâm chướng, trọng báo, bỉ Phật quang minh danh hiệu, thần lực vô sở chướng ngại. Thị cố bỉ Phật danh Vô Ngại, Vô Đối, Thanh Tịnh, Trí Huệ, Hoan Hỷ đẳng. Trí huệ vô ngại cố, oai thần lực diệc vô ngại; thần lực vô ngại cố, đại từ bi diệc vô ngại. Thị cố trược ác thế nhất thiết hữu t́nh, nhược dĩ hữu ngại tiểu trí, hữu nghi ư Phật vô ngại trí, bất khả tư nghị trí, bất khả xưng lượng trí, Đại Thừa thắng trí, vô đẳng luân tối thượng trí, nghi hoặc bất tín. Dĩ nghi hoặc cố, vô số đa kiếp trung, đọa Tằng Bà La ngục, hoặc nhập Tần Đà La ngục, thọ khổ vô cùng, vô hữu xuất kỳ. Thị cố nhược hữu hữu t́nh, chánh tín Phật trí giả, tức thời nhập Chánh Định vị, bất thoái chuyển A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Thị danh bất khả tư nghị công đức danh hiệu lợi ích đại sự nhân duyên.

Phật thuyết thử kinh, ứng thời phổ đại địa, lục chủng chấn động, thiên vũ diệu hoa, tự nhiên không trung hữu vi diệu đại âm thanh, tán thán bỉ Bất Khả Tư Nghị Quang Vô Lượng Thọ thanh tịnh Phật hiệu, cập kim nhật Thế Tôn thuyết đại sự lợi ích nhân duyên. Thế Tôn thuyết thử kinh thời, vô lượng hữu t́nh phát vô thượng chánh chân đạo ư, chư thiên nhân dân đắc A Na Hàm quả, chư đại Bồ Tát chúng dĩ Tứ Hoằng Thệ trang nghiêm công đức, ư tương lai thế, ưng thành Chánh Giác.

Phật thuyết thử kinh dĩ, chư đại Bồ Tát chúng, A Nan đẳng chư đại Thanh Văn đệ tử chúng, văn Phật sở thuyết, hoan hỷ lễ Phật nhi khứ. []

 

[Trở về trang trước]