Một Trăm Bài Kệ Niệm Phật

Triệt Ngộ Ðại Sư

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

 

bullet

Chánh văn từ kệ 1 đến 20

bullet

Chánh văn từ kệ 21 đến 40

bullet

Chánh văn từ kệ 41 đến 60

bullet

Chánh văn từ kệ 61 đến 80

bullet

Chánh văn từ kệ 81 đến 100