DIỆU KHÔNG ĐẠI SƯ

Đại sư họ Trịnh, người ở Giang Đô. Lúc thiếu thời ngài học Nho, thường đồng với Quán Như pháp sư, Dương Như Sơn, Hứu Vân Hư, thương nghị khắc Đại tạng kinh. Kế đó ngài xuất gia, tự hiệu là Khắc Kinh Tăng. Trong mười lăm năm, Đại sư đă khắc hơn ba ngàn quyển. Sau khi ngài tịch ba năm, bộ kinh Đại Bát Nhă mới hoàn thành. Đại sư giữ giới tinh nghiêm, quá giờ Ngọ không ăn, thưở sanh b́nh trứ thuật rất nhiều, sau hợp lại thành pho: “Lâu các ṭng thơ”. Trong ấy phần nhiều là những sách xiển dương tông Tịnh độ. Ngài cảm hóa người rất đông, đa số là kẻ trọng vọng như ông Tưởng Nguyên Lượng v.v... Nhà Thanh năm Quang Chữ thứ 6, Đại sư niệm Phật mà tịch, hưởng 55 tuổi.

 Trích trong quyển “Hương Quê Cực Lạc” của Ḥa Thượng Thích Thiền Tâm