A Di Ðà Kinh Yếu Giải

Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc Ðại Sư Soạn

Việt dịch: Bồ Tát Giới Ðệ Tử Tuệ Nhuận

 

bullet

Lời tựa

bullet

Ngũ trùng huyền nghĩa:
bullet

Thích rõ nghĩa cái tên đề của bộ kinh

bullet

Biện luận thể chất của bộ kinh

bullet

Nói về tôn chỉ của bộ kinh

bullet

Nói rõ lực dụng của bộ kinh

bullet

Nói về giáo tướng của bộ kinh

bullet

Văn kinh:
bullet

Phần tựa

bullet

Phần chánh tông

bullet

Phần lưu thông

bullet

Phương pháp thực hành tu Tịnh Ðộ

 

Ðánh máy: Như Hòa