A DI ÐÀ KINH SỚ SAO

Liên Trì Ðại Sư soạn

Hòa Thượng Hành Trụ dịch Việt

 

bullet

Lời giới thiệu

bullet

Lời nói đầu

bullet

A Di Ðà Kinh Sớ Sao Quyển Thứ Nhất

bullet

A Di Ðà Kinh Sớ Sao Quyển Thứ Hai

bullet

A Di Ðà Kinh Sớ Sao Quyển Thứ Ba

bullet

A Di Ðà Kinh Sớ Sao Quyển Thứ Tư