ÐƯỜNG VỀ CỰC LẠC

Soạn thuật: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

 

bullet

Chương thứ nhất: Tiền thân của Cực Lạc Giáo Chủ A Di Ðà Phật

bullet

Chương thứ hai: Danh hiệu

bullet

Chương thứ ba: Hoằng nguyện và đại hạnh

bullet

Chương thứ tư: Thân tướng

bullet

Chương thứ năm: Quốc độ

bullet

Chương thứ sáu: Chư đại Bồ Tát khuyên người niệm Phật và nguyện sanh