Phật Thuyết A Di Đà Kinh

Hợp Giải

佛說阿彌陀經

合解

Diêu Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch kinh

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

Bửu Quang Tự đệ tử Như Ḥa hợp dịch

Giảo duyệt: Minh Lập, Huệ Trang và Vạn Từ

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

Download toàn bộ tác phẩm

[Quán Âm Bảo Điện]