PHẠM VÕNG KINH BỒ TÁT GIỚI BỔN GIẢNG KÝ

Hán văn: Pháp sư Thích Diễn Bồi

Việt dịch: Sa môn Thích Trí Minh

 

bullet

Phần Một

bullet

Phần Hai

bullet

Phần Ba

bullet

Phần Bốn