Lá Thư Tịnh Ðộ

Ấn Quang Ðại Sư

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

 

bullet

Mấy lời bày tỏ - Lời bạt

bullet

Chánh văn phần 1

bullet

Chánh văn phần 2

bullet

Chánh văn phần 3

bullet

Chánh văn phần 4

bullet

Chánh văn phần 5

bullet

Chánh văn phần 6