Vãng Sanh Tịnh Ðộ Luận Giảng Yếu
Trước tác: Bồ Tát Thiên Thân
Giảng yếu: Ðại Sư Thái Hư
Dịch Việt: Hồng Nhơn

bullet

Khởi nguồn

bullet

Thích đề

bullet

Giảng kệ văn

bullet

Giảng luận văn
bullet

Chánh văn phần 1

bullet

Chánh văn phần 2