Niệm Phật Thập Yếu

Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

 

bullet

Lời phi lộ

bullet

Chương I - Niệm Phật Phải Vì Thoát Sanh Tử

bullet

Chương II - Niệm Phật Phải Phát Lòng Bồ Ðề

bullet

Chương III - Niệm Phật Phải Dứt Trừ Lòng Nghi

bullet

Chương IV - Niệm Phật Phải Quyết Ðịnh Nguyện Vãng Sanh

bullet

Chương V - Niệm Phật Phải Hành Trì Cho Thiết Thật

bullet

Chương VI - Niệm Phật Phải Ðoạn Tuyệt Phiền Não

bullet

Chương VII - Niệm Phật Phải Khắc Kỳ Cầu Chứng Nghiệm

bullet

Chương VIII - Niệm Phật Phải Bền Lâu Không Gián Ðoạn

bullet

Chương IX - Niệm Phật Phải An Nhẫn Các Chướng Duyên

bullet

Chương X - Niệm Phật Phải Dự Bị Lúc Lâm Chung