PHÁP MÔN TỊNH ÐỘ

Hòa Thượng Thích Trí Thủ biên tập

 

bullet

Lời giới thiệu & Lời nói đầu

bullet

Chương 1 - Ý Nghĩa Tịnh Ðộ

bullet

Chương 2 - Phạm Vi Cõi Cực Lạc

bullet

Chương 3 - Ðường Lối Tu Tịnh Ðộ

bullet

Chương 4 - Trì Danh Niệm Phật

bullet

Chương 5 - Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc

bullet

Chương 6 - Pháp Quán Tưởng

bullet

Chương 7 - Chung Quanh Vấn Ðề Vãng Sanh