Phật Học Tinh Yếu

Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Trọn bộ 3 thiên

 

bullet

Ðôi lời phi lộ

bullet

Thiên thứ nhất
bullet

Chương một - Xã hội Ấn Ðộ trước khi đức Phật ra đời

bullet

Chương hai - Nền học thuyết Ấn Ðộ trước Phật giáo

bullet

Chương ba - Dòng dõi đức Phật

bullet

Chương bốn - Ðức Thích Tôn trước khi thành đạo

bullet

Chương năm - Ðức Thích Tôn sau khi thành đạo

bullet

Chương sáu - Bốn kỳ kết tập

bullet

Chương bảy - Kinh điển đạo Phật

bullet

Chương tám - Sự phân phái của đạo Phật

bullet

Chương chín - Giáo nghĩa các bộ phái

bullet

Chương mười - Tiểu thừa và Ðại thừa

bullet

Chương mười một - Sự phát triển của Tiểu thừa

bullet

Chương mười hai - Sự phát triển của Ðại thừa

bullet

Thiên thứ hai
bullet Chương một - Chúng sanh trong ba cõi
bullet Chương hai - Thân trung hữu và sự thọ sanh
bullet Chương ba - Thế giới quan của đạo Phật
bullet Chương bốn - Cõi đại thiên và thời kiếp
bullet Chương năm - Từ đức Thích Ca đến Phật Di Lặc
bullet Chương sáu - Các chủng loại thế giới
bullet Chương bảy - Biển thế giới Hoa Tạng
bullet Chương tám - Pháp giới tổng luận

bullet

Thiên thứ ba
bullet Chương một - Xuất phát điểm của đạo Phật
bullet Chương hai - Phật giáo với gia đình
bullet Chương ba - Phật giáo với xã hội
bullet Chương bốn - Khái yếu về Tam Quy
bullet Chương năm - Khái yếu về Ngũ Giới
bullet Chương sáu - Khái yếu về Thập Thiện
bullet Chương bảy - Ăn chay
bullet Chương tám - Luân hồi và nhân quả