Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh

Sớ Sao Diễn Nghĩa

觀無量壽佛經疏鈔演義

Chủ giảng: Lăo pháp sư Thích Tịnh Không

Thời gian: Khởi giảng từ ngày 01 tháng 12 năm 1990

Địa điểm: Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán, Đài Loan

Chuyển ngữ:Bửu Quang Tự đệ tử Như Ḥa

Giảo duyệt: Minh Tiến, Đức Phong và Huệ Trang

 

 bulletPhần 1

 bulletPhần 2

 bulletPhần 3

 bulletPhần 4

 bulletPhần 5

 bulletPhần 6

 bulletPhần 7

 bulletdownload toàn bộ tác phẩm

[Quán Âm Bảo Điện]