Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ Sao

Ðời Lưu Tống ngài Cương Lương Gia Xá dịch

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

bullet Lời tựa
bullet Danh, Thể, Tông, Dụng, Giáo
bullet Phần tự
bullet Phần chánh tông
bullet Phần lưu thông