Trùng Đính Tây Phương Công Cứ

Dật Nhân pháp sư biên thuật, Ấn Quang pháp sư giám định

(dịch theo bản Trùng Đính Tây Phương Công Cứ do Đài Trung Liên Xă ấn hành, năm Dân Quốc thứ 82 (1993))

bullet Lời trần t́nh của người chuyển ngữ
bullet Lời tựa của tác phẩm và phụ lục
bullet Chánh văn phần đầu
bullet Chánh văn từ mục 1 đến 18
bullet Chánh văn từ mục 19 đến 45
bullet Chánh văn từ mục 46 đến 49
bullet Chánh văn từ mục 50 đến 54
bullet A Di Đà Phật Bách Tụng