Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm

Pháp Sự Toàn Tập

Giảng Kư

中峰三時繫念

法事全集講記

凈空老法師主講

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Ḥa

Giảo duyệt: Đức Phong, Minh Tiến, Huệ Trang

 

Download Trung Phong Toàn Tập Pháp Sự Giảng Kư quyển Thượng (dạng PDF)

Download Trung Phong Toàn Tập Pháp Sự Giảng Kư quyển  Hạ (dạng PDF)

Download Nghi Thức Trung Phong Pháp Sự (chữ Hán, phiên âm Hán Việt và phiên âm Pinyin)

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

Phần 7

Phần 8

Phần 9

Phần 10

Phần 11

Phần 12

Phần 13

Phần 14

Phần 15

Phần 16

Phần 17

Phần 18

Phần 19

Phần 20


[Quán Âm Bảo Điện]