Phật Thuyết A Di Đ Kinh

Phật Thuyết Qun V Lượng Thọ Kinh

Phật Thuyết V Lượng Thọ Phật Kinh

Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm

Phật Thuyết Xưng Tn Tịnh Độ Nhiếp Thọ Kinh

Thập Vng Sanh Kinh

V Lượng Thọ Phật Danh Hiệu Kinh

Đại Phương Đẳng Bất Tư Nghị Kinh

Kinh Niệm Phật Ba La Mật

Bt Quan Trai Giới

Phật Thuyết A Di Đ Kinh, V Lượng Thọ Phật Kinh hợp san (bản in chnh thức của Tịnh Tng Học Hội Los Angeles)