Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Đại sư Ấn Quang có dạy: “Dược vô quư tiện, dũ bệnh giả lương. Pháp vô ưu liệt, khế cơ tắc diệu (Thuốc không quư, hèn, thuốc nào trị được bịnh là thuốc hay. Pháp không ưu, liệt, pháp nào phù hợp căn cơ là diệu pháp). Tám vạn bốn ngàn pháp môn của đấng Thích Tôn cũng chỉ là đối bệnh cấp thuốc, tùy theo căn cơ của mỗi hành nhân thích hợp với pháp môn nào th́ sẽ tu tập theo pháp môn đó.

Trong các pháp môn thường được tu tập trong hiện tại, pháp môn Tịnh Độ phổ biến nhất nhưng cũng là pháp môn thường xuyên bị gièm báng nhiều nhất. Tiếc thay, những người gièm báng hung hăng nhất, chỉ chăm chăm lo đề xướng pháp môn ḿnh tu là tối diệu, độc tôn lại chẳng bao giờ thực sự t́m hiểu giáo nghĩa của Tịnh Độ, thậm chí chẳng bao giờ thèm đọc đến các bộ kinh luận của Tịnh Tông. Chấp vào một vài câu cơ phong, chuyển ngữ, họ ra sức bài báng pháp môn Tịnh Độ mà chẳng hề biết ḿnh đă phỉ báng giáo pháp thay v́ hộ pháp, hoằng pháp; chẳng hề nhận thấy ḿnh rơi vào ṿng thiên chấp nặng nề!

Ngay trong hàng ngũ Tăng Già cũng không ít vị ngộ nhận pháp môn Tịnh Độ là một pháp môn tiêu cực, mang nặng tính thần quyền, không phù hợp với xă hội hiện đại. Có vị c̣n đi xa hơn, cho rằng cơi Cực Lạc chỉ là một thứ hóa thành đức Phật dùng để dẫn dụ hàng ngu phu, ngu phụ, độn căn, hạ liệt cải ác tùng thiện. Thậm chí có vị c̣n vận dụng những lư giải mang nặng tính chủ quan, thiên chấp để lư luận rằng Tịnh Độ chỉ là những ước vọng hướng đến một xă hội hoàn mỹ, một cảnh giới tốt đẹp của người Ấn Độ thời cổ khi được nghe nói về những nền văn minh cao hơn như nền văn minh Hy La!

 Đứng trước những luận giải mang đầy tính “khoa học” ấy, những hành nhân sơ cơ như chúng tôi không khỏi hoang mang, tự ti mặc cảm. May mắn thay, chúng tôi đă có duyên lành đọc được những tác phẩm hoằng dương Tịnh Độ một cách viên thông vô ngại của chư tổ Trung Hoa như Trí Giả, Thiện Đạo, Vĩnh Minh, Liên Tŕ, Trí Húc, Triệt Ngộ, Ấn Quang… và cùng những vị cao tăng hữu đức hiện đại như Ấn Thuận, Diễn Bồi, Đế Nhàn, Tuyên Hóa, Hoằng Nhất, Tinh Vân, Tịnh Không, Diệu Liên… để rồi có thể hiểu và tin một cách chắc thật rằng: Tịnh Độ thật sự là một giáo pháp cực vi diệu, cực viên đốn. Về phía Việt Nam th́ các vị như Ḥa Thượng Thiện Hoa, Thiện Siêu, Trí Thủ, Đỗng Minh, Trí Tịnh, Thiền Tâm, Đức Niệm… ngoài việc giảng dạy, xiển dương tông môn của ḿnh đều ra sức giáo hóa đệ tử quy hướng Tịnh Độ. Hơn nữa, chính những dịch phẩm và tác phẩm của Ḥa Thượng Thiền Tâm, Trí Tịnh cùng những vị cao tăng hữu đức khác đă giúp chúng tôi có được những hiểu biết đúng đắn về Tịnh Độ, càng vững tin hơn vào từ bi nguyện hải của đấng Từ Phụ A Di Đà.

Thành lập trang nhà Tịnh Độ này, ban biên tập  không hề có ư định  độc xướng Tịnh Độ hay chỉ trích, gièm báng, hạ thấp các tông môn khác. Có rất nhiều cửa để vào đại thành Chánh Giác, nhưng đối với chúng tôi, cửa Tịnh Độ rất thuận tiện, rất khế cơ; pháp môn Tŕ Danh đem lại cho chúng tôi những an lạc thực sự và hạnh phúc trên con đường tiến đến giải thoát. V́ vậy, qua trang nhà này, chúng tôi chỉ có một ước vọng khiêm tốn là những tác phẩm được đăng tải ở đây sẽ giúp cho những Tịnh nghiệp hành nhân có được cơ hội hiểu kỹ hơn về giáo nghĩa Tịnh Độ ḥng củng cố niềm tin, ra sức vun bồi tư lương văng sanh.

Bằng việc làm thiển lậu này, chúng tôi mong báo đáp được phần nào từ ân pháp nhũ vô biên của chư Tổ Tịnh Độ Tông Trung Hoa, Việt Nam, nhất là các vị cao tăng cận đại đă từ bi giáo hóa khiến cho chúng tôi được thụ hưởng pháp lạc, tinh tấn tu tŕ như quư Ḥa Thượng thượng Thiền hạ Tâm, Ḥa Thượng thượng Trí hạ Tịnh, Ḥa Thượng thượng Hành hạ Trụ, Ḥa Thượng thượng Đỗng hạ Minh, Ḥa Thượng thượng Tịnh hạ Không, Thượng Tọa thượng Thiện hạ Huệ, Thượng Tọa thượng Nhất hạ Chân, Thượng Tọa thượng Phước hạ Nhơn và cùng nhiều vị khác.

Ngoài những tác phẩm quư báu về Tịnh Tông sẵn có từ trước đến nay như A Di Đà Kinh Yếu Giải, A Di Đà Kinh Sớ Sao, Quán Vô Lượng Thọ Kinh  Sớ Sao v.v… nhận thấy các trước tác về Tịnh Độ của Trung Hoa cận đại cũng rất thiết thực cho việc tu tập, nên chúng tôi đă mạnh dạn chuyển ngữ những tác phẩm này sang Việt ngữ với hy vọng những bậc thức giả quan tâm đến Tịnh Tông sẽ giảo chính, chứng nghĩa và tùy hỷ giúp cho chúng tôi có thêm được những tài liệu quư làm kim chỉ nam trên con đường tu học.

Nếu như việc làm này có chút công đức nào th́ xin đều hồi hướng về pháp giới chúng sanh, nguyện cho nhất nhất đều được từ quang của đức Từ Phụ A Di Đà tiếp dẫn về Cực Lạc Quốc Độ; lại nguyện cho những người mang nặng chấp trước, hủy báng Tịnh Tông sẽ đoạn trừ kiến chấp, đồng nhập từ bi nguyện hải của Cực Lạc Từ Tôn, chứng ngộ vạn pháp dung thông, cùng hội ngộ trong Liên Tŕ Hải Hội.

Nam mô A Di Đà Phật tác đại chứng minh.

Ban Biên Tập.

Liên Lạc & Góp Ư: lienhuonghai@gmail.com

Home Thế Chí Bảo Điện Di Đà Bảo Điện Quán Âm Bảo Điện Phi Lộ Trang Bạn