Thông cáo thỉnh kinh sách 

 tại Việt Nam

 

Hiện thời, chúng tôi có những bộ kinh sách như sau:

1. Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Khoa Chú (do ngài Thanh Liên Linh Thừa chú giải)

2. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bổn

3. A Di Đà Phật Thánh Điển

4. Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Chú Giải Giảng Nghĩa (do pháp sư Tánh Phạm giảng)

Do số lượng sách có hạn, các liên hữu nào muốn thỉnh kinh sách xin hãy nhanh chóng liên lạc với:

Liên hữu Thọ Tịnh, email:  voluongquangtho@gmail.com.

Thân kính

Ban biên tập trang nhà Di Đà Nguyện Hải kính bạch