Thông cáo thỉnh kinh sách 

 tại Việt Nam

 

Sách Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Luân Quán Hội Nghĩa do tổ Linh Phong Ngẫu Ích trước tác vừa được ấn hành hoàn tất.  

Do số lượng sách có hạn, các liên hữu nào muốn thỉnh kinh sách xin hãy nhanh chóng liên lạc với:

Liên hữu Thọ Tịnh, email:  voluongquangtho@gmail.com.

Thân kính

Ban biên tập trang nhà Di Đà Nguyện Hải kính bạch