Niệm Phật Tứ Đại Yếu Quyết

(dịch theo bản in năm 2000 của TrầmVượng Táo Tiên Sinh Kỷ Niệm Cơ Kim Hội, Đài Bắc, Đài Loan)

Luyến Tây Đại Sư Ngọc Phong Cổ Côn soạn

 

bullet

Lời tựa do tác giả tự đề

bullet

Lời tựa tác phẩm

bullet

Niệm Phật tứ đại yếu quyết

bullet

Thiền Tịnh giảng ḥa

bullet

Thạch kinh viên măn hận tâm tự sách

bullet

Luận về các pháp môn

bullet

Niệm Phật hoài cảm

bullet

Phụ lục 1: Chuyên tu pháp môn giải báng

bullet

Phụ lục 2: Tiểu truyện Ngọc Phong pháp sư